De Kopklas Leiden

Download de interactieve PDF Download de interactieve PDF >

Doelstelling
De doelstelling van de Kopklas is dat anderstalige leerlingen, afkomstig uit het basisonderwijs, door deelname aan het kopklasprogramma, het Nederlands zodanig gaan beheersen en een dusdanige werk- en leerhouding ontwikkelen, dat dit de basis vormt voor een succesvolle loopbaan binnen het voortgezet onderwijs op mavo/havo/vwo niveau.

Huidige situatie
De Internationale Kopklas is in 1991 in Leiden gestart. Het was een initiatief van de tijdelijke Adviesgroep Onderwijs Etnische minderheden. Deze adviesgroep was een samenwerkingsverband waarin leerkrachten en bestuurders participeerden vanuit het Leids Openbaar, Rooms Katholiek en Protestants Christelijk onderwijs en later ook het Islamitisch onderwijs. In oktober 2006 is de naam gewijzigd in Kopklas Leiden.
De Kopklas Leiden is onderdeel van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid waarin de verschillende besturen in Leiden participeren.

De Kopklas gaat vooraf aan de brugklas van het voortgezet onderwijs en is uitsluitend bedoeld voor leerlingen met een niet-Nederlandse dan wel niet- Nederlandstalige achtergrond .
Het gaat om leerlingen die op een beperkt aantal gebieden hiaten in kennis en/of vaardigheden vertonen, die veroorzaakt worden door of te verklaren zijn uit de etnische achtergrond, dat wil zeggen uit problemen met de Nederlandse taal en/of problemen als gevolg van cultuurverschillen.
Na een jaar in de Kopklas stromen de leerlingen doorgaans door naar het eerste leerjaar op een AVO -school. De keuze voor een bepaald schooltype wordt bepaald door het advies van de leerkrachten van de Kopklas.

In de Kopklas kunnen maximaal 16 leerlingen worden opgevangen. De Kopklas Leiden is gevestigd in het Vlietland College in Leiden.

De leerlingen
De Kopklas staat open voor leerlingen vanuit alle Leidse basisscholen. Alle basisscholen krijgen gelegenheid om leerlingen aan te melden. Een groot aantal scholen heeft hier de afgelopen jaren gebruik van gemaakt. Er zijn ook een aantal scholen die jaarlijks leerlingen naar de Kopklas verwijzen.
In de afgelopen jaren waren er 30 verschillende etnische achtergronden in de Kopklas vertegenwoordigd.

Rol van de ouders
Aanmelden voor de Kopklas vindt plaats door de ouders. Dit kan alleen met toestemming van de leerkracht van groep 8. De leerkrachten bepalen aan de hand van de leerling-gegevens ( Cito-score, motivatie, werkhouding, sociaal-emotionele vorming en advies basisschool) of een leerling kan worden aangemeld.
De ouders moeten achter de keuze voor de Kopklas staan. De Kopklas verwacht een actieve houding van hen. Ouders worden daarom geacht de informatieavond aan het begin van het jaar en alle rapportavonden te bezoeken. Er is door het jaar heen veelvuldig contact tussen ouders en leerkrachten.
In maart adviseert de leerkracht van de Kopklas over de schoolkeuze, maar de ouders nemen uiteindelijk de beslissing.

Toelatingsbeleid
De coördinator en de leerkracht van de Kopklas bepalen na overleg met de leerkracht van groep 8 of een leerling wordt toegelaten tot de Kopklas. Hierbij worden ook de resultaten betrokken van voorgaande jaren.

Aan het volgen van een jaar onderwijs aan de Kopklas zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • Argumenten van de leerkracht dat het niet halen van een mavo/havo/vwo advies veroorzaakt wordt door een taalachterstand die in een jaar Kopklas weggewerkt kan worden.
  • De leerling en de ouders moeten gemotiveerd zijn.
  • De leerling moet een uitstekende werkhouding hebben.
  • De leerling dient qua gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling binnen de setting van de Kopklas te passen.
  • De leerling moet in Leiden op school zitten.
  • De leerling mag in in het kalenderjaar 2024 niet al 13 jaar zijn.
  • Ook slimme leerlingen uit groep 7, die na een jaar groep 8 te oud zouden zijn, kunnen aangemeld worden voor een jaar Kopklas.
  • De leerling heeft een taalachterstand doordat hij/zij geen 8 jaar basisonderwijs heeft gevolgd en thuis een andere taal wordt gesproken.

De coördinator van de Kopklas beslist over de uiteindelijke toelating tot de Kopklas. Daarbij heeft de coördinator het recht uitzonderingen te maken, alsmede een leerling niet te plaatsen die volgens de basisschoolleerkracht wel aan de criteria voldoet.

Scholen in het voortgezet onderwijs
De uitstroom van kopklasleerlingen naar het voortgezet onderwijs is verschillend.
Een aantal leerlingen blijft op het Vlietland College. De rest van de leerlingen gaat naar het Bonaventura College, het Visser 't Hooft Lyceum of het Da Vinci College in Leiden.
Een enkeling gaat naar een Vmbo school.
De keuze voor een school wordt meestal bepaald door de afstand van huis naar school.
Met de scholen voor voortgezet onderwijs heeft de coördinator van de Kopklas goed contact.